Final Modified CDP -01/2016 

Modified CDP in respect of Proposed Ring Road.

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.738 dated 14.05.2018 --  
2 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.1 Index Map  
3 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.2 Key Map  
4 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.3 Mouza: Dhauli, Gelapur, Gopinathpur, Nakhaurpatna, Uttarasasan, Saradeipur, Sundarpada, Pandara, Damodarpur, Suanga, Ranasingpur, Sarakantara, Hatasahi, Bahadalpur, Gandarpur, Barimund, Krushnasaranpur, Rokat, Haridaspur, Banguary, Naubant, Singra  
5 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.4 Mouza: Dadha, Raghunathpur, Raghunathpurjali, Padasahi, Baliapara, Dhaua, Khairapara, Darutheng, Jujhagada, Malipada, Syampur  
6 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.5 Mouza: Nuagan, Paikarapur, Sijuput, Naragoda, Bhagabanpur, Baliapada, Bijipur, Tamando, Sahajapur, Patrapada, Sijua, Chhotraypur  
7 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.6 Mouza: Ebaranga, Lingipur, Sisupal, Badadhanpur, Basuaghai, Baragada, Meherpalli, Jharapara, Koradakanta, Naharkanta, Rudrapur, Jayapur, Pahala, Mancheswar, Andharua  
8 Final Modified CDP-01/2016 - Map No.7 Mouza: Syamasundarpur, Jagannathprasad  

Final Modified CDP -02/2016

Modified CDP in respect of Plot No.902 and 906, Khata No. 392 in Mouza Madanpur

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.740 dated 14.05.2018 Index Map  
2 Final Modified CDP-02/2016 - Map Mouza: Madanpur  

Final Modified CDP -03/2016

Modified CDP in respect of Plot No. 1 (p), Khata No. 405 in Mouza Kholadwar

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.741 dated 14.05.2018 Index Map  
2 Final Modified CDP-03/2016 - Map Mouza: Kholadwar  

Final Modified CDP -01/2017

Modified CDP in respect of approach road to New Bhubaneswar Railway Station from Jayadev Vihar-Nandankanan road in Mouza Raghunathpur.

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.742 dated 14.05.2018 Index Map  
2 Final Modified CDP-01/2017 - Map Mouza: Raghunathpur  

Final Modified CDP -02/2017

Modified CDP in respect of 60 meter wide road from Ekamrakanan Park to Pathargadia and Pathargadia to Nandankanan Road

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.743 dated 14.05.2018 Index Map  
2 Final Modified CDP-02/2017 – Map No. 1 Mouza: Jaydev Vihar, Bharatpur, Chandrasekharpur and Jagannathprasad  
3 Final Modified CDP-02/2017 – Map No. 2 Mouza: Chandrasekharpur and Jagannathprasad, Patia, Pathargadia, Raghunathpurjali  

Final Modified CDP -03/2017

Modified CDP in respect of Road from N.H.-16 near Mouza Jemadei up to Mouza Khudpur linking proposed Eastern Bypass

Sl# Name/Title  Description Download
1 Gazette Notification No.744 dated 14.05.2018 Index Map  
2 Final Modified CDP-03/2017 – Map Mouza: Jemadei, Mukundaprasad, Khordha, Kholadwar, Khudpur